QUY TRÌNH NUÔI CẤY BAO PHẤN IN VITRO TẠO CÂY DƯA LEO ĐƠN BỘI

 MÔ HÌNH NÔNG NGHIỆP TUẦN HOÀN XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN TẤT YẾU TRONG TƯƠNG LAI

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ ĐỒNG DẠNG DI TRUYỀN CÂY CON  VÀ CÂY MẸ BẰNG DẤU PHÂN TỬ DNA

CÂY ĐẦU DÒNG LÀ GÌ?  QUY TRÌNH BÌNH TUYỂN VÀ CÔNG NHẬN CÂY ĐẦU DÒNG

ỨNG DỤNG SEX PHEROMONE ĐỂ QUẢN LÝ  SÂU KÉO MÀNG, Hellula undalis HẠI RAU CẢI

ỨNG DỤNG BIỆN PHÁP SINH HỌC ĐỂ QUẢN LÝ  SÙNG KHOAI LANG (Cylas formicarius FAB.)

Viện Khoa học và Công nghệ Mekong
Contact Me on Zalo